|
|
  • آخرین برنامه اعلام شده همایشهای تدریجی و جمعبندی کشوری دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • آخرین برنامه اعلام شده همایشهای تدریجی و جمعبندی کشوری دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • آخرین برنامه اعلام شده همایشهای تدریجی و جمعبندی کشوری دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • آخرین برنامه اعلام شده همایشهای تدریجی و جمعبندی کشوری دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • آخرین برنامه اعلام شده همایشهای تدریجی و جمعبندی کشوری دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • آخرین برنامه اعلام شده همایشهای تدریجی و جمعبندی کشوری دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • آخرین برنامه اعلام شده همایشهای تدریجی و جمعبندی کشوری دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • آخرین برنامه اعلام شده همایشهای تدریجی و جمعبندی کشوری دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده

آخرین برنامه اعلام شده همایشهای تدریجی و جمعبندی کشوری دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده

بهمن  ۱۳۹۶ / ۲۹ دیدگاه‌ها برای آخرین برنامه اعلام شده همایشهای تدریجی و جمعبندی کشوری دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

برنامه قطعی همایشهای کنکور ٩٧ دکتر سرکشیک زاده به شرح زیر است :

۵ اسفند ماه – اهواز- آموزشگاه اندیشه (همایش تدریجی – مرحله اول )
۱۲ اسفند ماه – اهواز – آموزشگاه اندیشه ( همایش تدریجی – مرحله دوم )
۲۵ اسفند ماه – اصفهان -آموزشگاه قلم سفید ( همایش تدریجی – مرحله دوم )
۲۴ فروردین ماه – اصفهان -آموزشگاه قلم سفید( همایش تدریجی – مرحله سوم )
۷ اردیبهشت ماه – اصفهان -آموزشگاه قلم سفید( همایش تدریجی – مرحله چهارم )
۲۵ اردیبهشت ماه – اصفهان -آموزشگاه قلم سفید( همایش تدریجی – مرحله پنجم )
یکم خرداد ماه – اصفهان -آموزشگاه قلم سفید( همایش تدریجی – مرحله آخر-ششم )

۱۱ خرداد ماه-اهواز -آموزشگاه اندیشه (همایش جمعبندی پسرانه )
۱۸ خرداد ماه-اهواز -آموزشگاه اندیشه(همایش جمعبندی دخترانه )
٢٠خردا ماه -شهرکرد -موسسه برتر و نمونه دارالفنون (همایش جمعبندی دخترانه )
۲۲ خرداد – کرمان – آموزشگاه هستی -مطهری (همایش جمعبندی روز اول )

۲۳ خرداد -شیراز – آموزشگاه اوج (همایش جمعبندی روز اول )

۲۴ خرداد -شیراز – آموزشگاه اوج (همایش جمعبندی روز دوم )

۲۷ خرداد – کرمان – آموزشگاه هستی مطهری (همایش جمعبندی روز دوم )