آخرین برنامه همایشهای کشوری دکتر سرکشیک زاده

اردیبهشت  ۱۳۹۸ / ۲۱ دیدگاه‌ها برای آخرین برنامه همایشهای کشوری دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

۲۱، ۲۲ و ۲۳ خرداد؛ شیراز آموزشگاه اوج (همایش جمعبندی)

۷تیرماه : شهرکرد آموزشگاه دارالفنون (همایش جمعبندی )

۸ و ۹ تیرماه : اصفهان آموزشگاه مدرسان تهران (همایش جمعبندی )