|
|

آخرین همایش سال 95 دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده فردا در قم

اسفند  ۱۳۹۵ / ۲۷ دیدگاه‌ها برای آخرین همایش سال ۹۵ دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده فردا در قم بسته هستند

قم و آموزشگاه فروغ علم میزبان آخرین همایش سال ۹۵  از سلسله همایش های تدریجی دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده خواهند بود

۲۶ اسفند ماه آخرین پرده ازاجرای سخت و طاقت فرسای همایشهای تدریجی دین و زندگی کنکور در ۳۰ شهر است