|
|

برنامه مسیر برتر شبکه آموزش و نشان دادن توانایی دکتر سرکشیک زاده در پیش بینی سوالات کنکور سراسری

مرداد  ۱۳۹۶ / ۱۲ دیدگاه‌ها برای برنامه مسیر برتر شبکه آموزش و نشان دادن توانایی دکتر سرکشیک زاده در پیش بینی سوالات کنکور سراسری بسته هستند

۱۱۱ مرداد ماه برنامه مسیر برتر با برش فیلمهای تدریس دکتر سرکشیک زاده و قرار دادن آنها در کنار سوالات کنکور ،چرایی داشتن لقب استاد پیش بینی سوالات کنکور را بار دیگر به دیگران و داوطلبان نشان داد