|
|

برنامه همايشهای آذر ماه دکتر سرکشبک زاده

آبان  ۱۳۹۶ / ۳۰ دیدگاه‌ها برای برنامه همایشهای آذر ماه دکتر سرکشبک زاده بسته هستند

برنامه همایشهای آذر ماه دکتر سرکشبک زاده در ۲ ،۳ ،۱۰ و ۳۴ آذر ماه به ترتیب در شیراز ،کرج،رشت و گرگان برگزار خواهد شد