|
|
  • برنامه همایشهای پیش روی دکتر سرکشیک زاده
  • برنامه همایشهای پیش روی دکتر سرکشیک زاده
  • برنامه همایشهای پیش روی دکتر سرکشیک زاده

برنامه همایشهای پیش روی دکتر سرکشیک زاده

آبان  ۱۳۹۶ / ۹ دیدگاه‌ها برای برنامه همایشهای پیش روی دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

همایش های تدریجی و جمعبندی مرحله ای آبانماه دکتر سرکشیک زاده به شرح زیر است :
۱۲ آبانماه همایش مرحله دوم قائمشهر -آموزشگاه الماس
۲۵ آبانماه همایش مرحله اول شهر گنبد – آموزشگاه ایرانمهر
۲۶ آبانماه همایش مرحله دوم شهر گرگان -آموزشگاه فارابی