|
|

بیستم بهمن ماه و حضور دکتر سرکشیک زاده در شبکه آموزش وشبکه چهار سیما

بهمن  ۱۳۹۵ / ۲۰ دیدگاه‌ها برای بیستم بهمن ماه و حضور دکتر سرکشیک زاده در شبکه آموزش وشبکه چهار سیما بسته هستند

شبکه ۴ ساعت ۱۶ و شبکه آموزش ساهت۱۸ میزبان دکتر سرکشیک زاده خواهند بود