|
|

تغییر برنامه همایشهای دکتر سرکشیک زاده

فروردین  ۱۳۹۶ / ۱۷ دیدگاه‌ها برای تغییر برنامه همایشهای دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

همایش کرمان  (مرحله پایانی ) ۱۸ فروردین ماه  -آموزشگاه هستی – مطهری

شروع ثبت نام برای همایش جمعبندی خرداد ماه (شماره صندلی بر اساس زمان ثبت نام خواهد بود )

 

همایش تدریجی بهبهان  (مرحله اول )۲۶ فرورزدین ماه 

 

همایش تدریجی امیدیه (مرحله اول ) ۴ اردیبهشت – آموزشگاه گزینه ۲

همایش تدریجی آبادان (مرحله اول ) ۵ اردیبهشت – آموزشگاه جهانیان

همایش جمعبندی شیراز – آموزشگاه اوج ۲۰ و ۳۱ خرداد