|
|

توضیحات دکتر سرکشیک زاده درباره کتاب چکیده تخته سیاه در برنامه کارنامه 20

آبان  ۱۳۹۵ / ۲۳ دیدگاه‌ها برای توضیحات دکتر سرکشیک زاده درباره کتاب چکیده تخته سیاه در برنامه کارنامه ۲۰ بسته هستند

شنبه ۲۲ آبان ماه برنامه یک نکته یک تست با رویکرد معرفی منابع و حضور دکتر سرکشیک زاده همراه بود