دارالفنون شهرکرد به مراکز برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده اضافه شد

اردیبهشت  ۱۳۹۸ / ۲۱ دیدگاه‌ها برای دارالفنون شهرکرد به مراکز برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده اضافه شد بسته هستند

دارالفنون شهرکرد به مراکز برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده اضافه شد .همایش کنکور ۹۸ چهارمین سال برگزاری همایش دکتر سرکشیک زاده با همکاری مرکز فوق با مدیریت آقای مرادزاده است