|
|

سوم فروردین ماه حضور دکتر سرکشیک زاده در اردوی نوروزی

فروردین  ۱۳۹۶ / ۴ دیدگاه‌ها برای سوم فروردین ماه حضور دکتر سرکشیک زاده در اردوی نوروزی بسته هستند

سوم فروردین ماه۹۶ دکتر سرکشیک زادهبا حضور در اردوی نوروزی مهندس نیک بین ، بهتدریس و حل تست و رفع اشکال داوطلبان حاضر در اردوی نوروزی پرداخت