|
|
  • شروع دوباره کلاسهای چهارشنبه تخته سیاه
  • شروع دوباره کلاسهای چهارشنبه تخته سیاه
  • شروع دوباره کلاسهای چهارشنبه تخته سیاه
  • شروع دوباره کلاسهای چهارشنبه تخته سیاه
  • شروع دوباره کلاسهای چهارشنبه تخته سیاه

شروع دوباره کلاسهای چهارشنبه تخته سیاه

دی  ۱۳۹۵ / ۳۰ دیدگاه‌ها برای شروع دوباره کلاسهای چهارشنبه تخته سیاه بسته هستند

کلاسهای هفتگی تخته سیاه که هر چهارشنبه برگزار میشد ۲۹ دی ذوباره و پس از امنحانات ترم اول استارت خورد