|
|

مرحله آخر همايش كرمان برگزار شد

فروردین  ۱۳۹۶ / ۲۶ دیدگاه‌ها برای مرحله آخر همایش کرمان برگزار شد بسته هستند

مرحله آخر همایش آموزشگاه هستی -مطهری شهرکرمان امروز برگزار شد این همایش که بنا بود جمعه هفته بعد برگزار شود با توجه به تغییرات کلی برنامه همایشهای دکتر سرکشیک زاده ،امروز یعنی٢۵ فروردین برگزار شد