تیزر همایش دین و زندگی کنکور تهران – 25 خرداد دانشگاه شهید بهشتی