|
|
  • همایش دین و زندگی شهر قزوین و استقبال کمنظیر داوطلبان
  • همایش دین و زندگی شهر قزوین و استقبال کمنظیر داوطلبان
  • همایش دین و زندگی شهر قزوین و استقبال کمنظیر داوطلبان

همایش دین و زندگی شهر قزوین و استقبال کمنظیر داوطلبان

اسفند  ۱۳۹۵ / ۱۴ دیدگاه‌ها برای همایش دین و زندگی شهر قزوین و استقبال کمنظیر داوطلبان بسته هستند

همایش  دین و زندگی کنکور شهر قزوین با تدریس دکتر سرکشثیگ زاده و استقبال کم نطیر داوطلبان کنکور در سالن بزرگ قائم برگزار شد