|
|

چهارشنبه 6اردیبهشت ماه و حضور دکتر سرکشیک زاده در صدا و سیما

اردیبهشت  ۱۳۹۶ / ۶ دیدگاه‌ها برای چهارشنبه ۶اردیبهشت ماه و حضور دکتر سرکشیک زاده در صدا و سیما بسته هستند

چهارشنبه ۶اردیبهشت ماه و حضور دکتر سرکشیک زاده در صدا و سیما

شبکه ۴ ساعت ۱۶

شبکه آموزش ساعت ۱۸

شبکه یک سیما ساعت ۱۹٫۳۰