|
|

17 فروردین بررسی ارتباطات و قرابت آیات و ابیات دین و زندگی دربرنامه مسیر برتر شبکه آموزش با دکتر سید هادی سرکشیک زاده

فروردین  ۱۳۹۶ / ۱۸ دیدگاه‌ها برای ۱۷ فروردین بررسی ارتباطات و قرابت آیات و ابیات دین و زندگی دربرنامه مسیر برتر شبکه آموزش با دکتر سید هادی سرکشیک زاده بسته هستند