برنامه همایش دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده اصفهان مشخص شد