|
|

29 مهر ماه مرحله دوم همایش آموزشگاه مهتا (گاج) رشت

مهر  ۱۳۹۶ / ۲۶ دیدگاه‌ها برای ۲۹ مهر ماه مرحله دوم همایش آموزشگاه مهتا (گاج) رشت بسته هستند

۲۹ مهر ماه مرحله دوم همایش دین و زندگی کنکور کتر سرکشیک زاده در آموزشگاه مهتا (گاج) رشت برگزار خواهدشد
گروه اول :۱۰ الی ۱۴
گروه دوم ۱۴٫۳۰ الی ۱۸٫۳۰